สวนทางนิพพาน เสฐียรพงษ์ วรรณปก

ISBN:

Published: January 2014

Paperback

200 pages


Description

สวนทางนิพพาน  by  เสฐียรพงษ์ วรรณปก

สวนทางนิพพาน by เสฐียรพงษ์ วรรณปก
January 2014 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 200 pages | ISBN: | 7.15 Mb

สาระความรูทีผูเขียนนำเสนอในเลมนี ลวนตังอยูบนเสนทางทีมุงตรงไปสูพระนิพพาน อันเปนจุดมุงหมายสูงสุดของพุทธศาสนา ทวาความตังใจของผูเขียนทีตังชือ “สวนทางนิพพาน” กเพือแสดงแงมุมบางประการทีสะทอนผานขอมูลและเรืองราวตางๆ ของคนธรรมดาบนโลกใบนี กับชีวิตทีตMoreสาระความรู้ที่ผู้เขียนนำเสนอในเล่มนี้ ล้วนตั้งอยู่บนเส้นทางที่มุ่งตรงไปสู่พระนิพพาน อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพุทธศาสนา ทว่าความตั้งใจของผู้เขียนที่ตั้งชื่อ “สวนทางนิพพาน” ก็เพื่อแสดงแง่มุมบางประการที่สะท้อนผ่านข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ ของคนธรรมดาบนโลกใบนี้ กับชีวิตที่ต้องพานพบปัญหาและอุปสรรค ล้วนดำเนินไปบนวิถีที่เป็นขั้วตรงข้ามจากนิพพาน และความสัมพันธ์ของคนไทยส่วนใหญ่ต่อศาสนาพุทธ ยังคงเกี่ยวพันกับเรื่องความดี-ความชั่ว, นรก-สวรรค์, คาถาศักดิ์สิทธิ์, การสวดมนต์, สิ่งที่เป็นมงคลต่อชีวิต ฯลฯ ซึ่งอาจารย์เสฐียรพงษ์ได้ให้ความรู้เรื่องเหล่านี้อย่างน่าสนใจคุณค่าของงานเขียนเล่มนี้ จึงมุ่งให้ความรู้เรื่องพุทธศาสนาที่นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสงบสุข อาจจะไม่ใช่เส้นทางสู่การบรรลุถึงนิพพานโดยตรง แต่เป็นพื้นฐานสำคัญให้ไต่ระดับขึ้นไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด อาจเป็นความสมบูรณ์แห่งชีวิตที่ปรารถนา หรือสร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมที่คุณผู้อ่านดำรงอยู่Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "สวนทางนิพพาน":


licatanutrition.com

©2011-2015 | DMCA | Contact us