ตำนานมนุษย์ล่องหน Robert Cormier

ISBN:

Published:

Paperback

403 pages


Description

ตำนานมนุษย์ล่องหน  by  Robert Cormier

ตำนานมนุษย์ล่องหน by Robert Cormier
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 403 pages | ISBN: | 7.33 Mb

พอลไมรูวาเขาปวยเปนอะไร เพราะรูสึกวา บางครังคนอืนมองเขาไมเหน อยาวาแตคนอืนเลย บางครังตัวเขาเองกยังมองตัวเองไมเหนเหมือนกัน เกิดอะไรขึนกับตัวเขากันแน ตอนเกิดมากเปนปกติทุกอยาง ไมมีอะไรขาดเกิน หรือวาเขาเปนมนุษยลองหน..ใครกไดชวงไขขอของใจใหเขาที...Moreพอลไม่รู้ว่าเขาป่วยเป็นอะไร เพราะรู้สึกว่า บางครั้งคนอื่นมองเขาไม่เห็น อย่าว่าแต่คนอื่นเลย บางครั้งตัวเขาเองก็ยังมองตัวเองไม่เห็นเหมือนกัน เกิดอะไรขึ้นกับตัวเขากันแน่ ตอนเกิดมาก็เป็นปกติทุกอย่าง ไม่มีอะไรขาดเกิน หรือว่าเขาเป็นมนุษย์ล่องหน..ใครก็ได้ช่วงไขข้อข้องใจให้เขาที...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ตำนานมนุษย์ล่องหน":


licatanutrition.com

©2011-2015 | DMCA | Contact us