108 คนไข้ ICU ชัญวลี ศรีสุโข

ISBN: 9789743355479

Published: 2002

Paperback

143 pages


Description

108 คนไข้ ICU  by  ชัญวลี ศรีสุโข

108 คนไข้ ICU by ชัญวลี ศรีสุโข
2002 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 143 pages | ISBN: 9789743355479 | 3.49 Mb

คุณเคยเขาไปในหองแหงนี...หรือยัง?หองทีมีสายระโยงระยาง มีเตียง มีแทงก มีเสามีเครืองชวยหายใจ และมีจอภาพตังวางอยูในจอภาพจะเหนสัญญาณไฟฟาเปนเสนกราฟขยุกขยิกพรอมเสียงทุมดัง...ตีดๆ...ตาดๆ...เมือใด! กราฟเปลียนแปรเปนเสนตรง เสียงสัญญาณจะเปลียนเปน...แหลมปรีด กรีMoreคุณเคยเข้าไปในห้องแห่งนี้...หรือยัง?ห้องที่มีสายระโยงระยาง มีเตียง มีแท็งก์ มีเสามีเครื่องช่วยหายใจ และมีจอภาพตั้งวางอยู่ในจอภาพจะเห็นสัญญาณไฟฟ้าเป็นเส้นกราฟขยุกขยิกพร้อมเสียงทุ้มดัง...ตี๊ดๆ...ต๊าดๆ...เมื่อใด! กราฟเปลี่ยนแปรเป็นเส้นตรง เสียงสัญญาณจะเปลี่ยนเป็น...แหลมปรี๊ด กรี๊ด...ยาวต่อเนื่อง!!!นั่นหมายถึง...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "108 คนไข้ ICU":


licatanutrition.com

©2011-2015 | DMCA | Contact us